Kişisel Verilerin Korunması

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve mevzuatı (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi konusunda ilgililerin uyması gereken bazı usuller belirlemektedir. KVKK gereği, veri sorumlusu olarak şirketimizin, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda tarafınızı aydınlatma bulunmaktadır.

İşbu e-mail ve içeriğinde bulunan veya tarafınızca mail atılması suretiyle elde edilen ad,soyad,mail adresi,telefon numarası,çalıştığınız firma adı gibi kişisel veriler sistemizde saklanmakta ve ticari amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile iletişim kurmak amacıyla işlenebilmektedir.

I – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Buna göre e-maillerinizdeki kişisel verilerinizin saklanma ve işlenmesindeki amaçlar ,
Firma Çalışanları ve Yetkililerle İletişime geçebilmek , rehber oluşturabilmek.

II – KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE SAKLANMASI
Kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçlara uygun olarak, bizzat tarafınızdan sözlü olarak , kartvizit/broşür gibi fiziki veya e-mail gibi elektronik olarak toplanabilmektedir ve işlenmektedir. Söz konusu bilgiler outlook veya diğer IT programları üzerinde saklanmaktadır.

III – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Toplanılan kişisel verileriniz KVKK‘nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurumlara aktarılabilmektedir.

IV – KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
  yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
  sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Akzonobelserverboya@hs02.kep.tr e-mail adresi
  üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz.

V- VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ
Akzo Nobel Server Boya Sanayi ve Ticaret AŞ
Dilovası OSB Mahallesi D-2028 Sokak No 9-11 Dilovası / Kocaeli
Tel : 262 502 34 95, Akzonobelserverboya@hs02.kep.tr, www.serverboya.com

Veri saklama ve imha politikamız için tıklayınız.